Valberedning

Valberedning

Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september 2019.
Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2019 är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan årsstämman 2020.
Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2020 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
förslag till ordförande vid stämman,
förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,
förslag till arvode för revisorerna,
förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,
förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
förslag till arvode till valberedningens ledamöter.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: Johan.Lundgren@zenitdesign.se
För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2020.
För fullständigt beslut hänvisas till protokollet från årsstämman.